Yahoo SportsTalk Live - Jim Kozimor and Melanie Collins: 'What's Trending?'

Jim Kozimor and Melanie Collins: 'What's Trending?'
Jim Kozimor and Melanie Collins: 'What's Trending?'

Today's Poll

Is this a Giants dynasty?